梁州令叠韵・梁州令

作者 晁补之

田野闲来惯。

tián yě xián lái guàn.

睡起初惊晓燕。

shuì qǐ chū jīng xiǎo yàn.

樵青走挂小帘钩,南园昨夜,细雨红芳遍。

qiáo qīng zǒu guà xiǎo lián gōu, nán yuán zuó yè, xì yǔ hóng fāng biàn.

平芜一带烟光浅。

píng wú yí dài yān guāng qiǎn.

过尽南归雁。

guò jǐn nán guī yàn.

俱远。

jù yuǎn.

凭阑送目空肠断。

píng lán sòng mù kōng cháng duàn.

好景难常占。

hǎo jǐng nán cháng zhàn.

过眼韶华如箭。

guò yǎn sháo huá rú jiàn.

莫教送韶华,多情杨柳,为把长条绊。

mò jiào sòng sháo huá, duō qíng yáng liǔ, wèi bǎ cháng tiáo bàn.

清尊满酌谁为伴。

qīng zūn mǎn zhuó shuí wèi bàn.

花下提壶劝。

huā xià tí hú quàn.

何妨醉卧花底,愁容不上春风面。

hé fáng zuì wò huā dǐ, chóu róng bù shàng chūn fēng miàn.

qrCode
Series:4/Num:135/dur:0.0105/lc:B