水调歌头

作者 王千秋

迟日江山好,老去倦遨游。

chí rì jiāng shān hǎo, lǎo qù juàn áo yóu.

好天良夜,自恨无地可销忧。

hǎo tiān liáng yè, zì hèn wú dì kě xiāo yōu.

岂意绮窗朱户,深锁双双玉树,桃扇避风流。

qǐ yì qǐ chuāng zhū hù, shēn suǒ shuāng shuāng yù shù, táo shàn bì fēng liú.

未暇泛沧海,直欲老温柔。

wèi xiá fàn cāng hǎi, zhí yù lǎo wēn róu.

解檀槽,敲玉钏,泛清讴。

jiě tán cáo, qiāo yù chuàn, fàn qīng ōu.

画楼十二,梁尘惊坠彩云留。

huà lóu shí èr, liáng chén jīng zhuì cǎi yún liú.

座上骑鲸仙友,笑我胸中磊,取酒为浇愁。

zuò shàng qí jīng xiān yǒu, xiào wǒ xiōng zhōng lěi, qǔ jiǔ wèi jiāo chóu.

一举千觞尽,来日判扶头。

yī jǔ qiān shāng jǐn, lái rì pàn fú tóu.

qrCode
Series:9/Num:258/dur:0.0515/lc:A