鹊桥仙

作者 魏了翁

银潢濯月,金茎团露,一日清於一日。

yín huáng zhuó yuè, jīn jīng tuán lù, yī rì qīng yú yī rì.

昨宵云雨暗河桥,似划地、不如今夕。

zuó xiāo yún yǔ àn hé qiáo, shì huà dì bù rú jīn xī.

乘查信断,机人去,误了桥边消息。

chéng chá xìn duàn, jī rén qù, wù le qiáo biān xiāo xī.

天孙问我巧何如,正为怕、不曾陈乞。

tiān sūn wèn wǒ qiǎo hé rú, zhèng wèi pà bù céng chén qǐ.

qrCode
Series:13/Num:594/dur:0.1722/lc:B