木兰花慢

作者 吴则礼

尽晴春自老,乍翠、出清流。

jǐn qíng chūn zì lǎo, zhà cuì chū qīng liú.

望杳杳飞旌,翩翩戍骑,初过边头。

wàng yǎo yǎo fēi jīng, piān piān shù qí, chū guò biān tóu.

幽花尚猗短岸,渐鸣禽、唤友绕行。

yōu huā shàng yī duǎn àn, jiàn míng qín huàn yǒu rào xíng.

端有雕戈锦领,竟驰袅骅骝。

duān yǒu diāo gē jǐn lǐng, jìng chí niǎo huá liú.

凝眸。

níng móu.

雁入长天,羌管罢、陇云愁。

yàn rù cháng tiān, qiāng guǎn bà lǒng yún chóu.

共解鞍临水,雷惊电散,雪溅霜浮。

gòng jiě ān lín shuǐ, léi jīng diàn sàn, xuě jiàn shuāng fú.

玉觞正风味好,对幽香、堕蕊且消忧。

yù shāng zhèng fēng wèi hǎo, duì yōu xiāng duò ruǐ qiě xiāo yōu.

莫以纶巾羽扇,便忘绿浦沧洲。

mò yǐ guān jīn yǔ shàn, biàn wàng lǜ pǔ cāng zhōu.

qrCode
Series:5/Num:66/dur:0.2784/lc:A