朝中措

作者 黎廷瑞

游丝千万暖风柔,只系得春愁。

yóu sī qiān wàn nuǎn fēng róu, zhǐ xì dé chūn chóu.

恨杀啼莺句引,孤他语燕攀留。

hèn shā tí yīng jù yǐn, gū tā yǔ yàn pān liú.

纵然留住,香红吹尽,春也堪羞。

zòng rán liú zhù, xiāng hóng chuī jǐn, chūn yě kān xiū.

去去不堪回首,斜阳一点西楼。

qù qù bù kān huí shǒu, xié yáng yì diǎn xī lóu.

qrCode
Series:18/Num:239/dur:0.0978/lc:B