徵招

作者 李亿

翠壶浸雪明谣夜,初疑玉虬飞动。

cuì hú jìn xuě míng yáo yè, chū yí yù qiú fēi dòng.

莫弄紫箫吹,堕寒琼惊梦。

mò nòng zǐ xiāo chuī, duò hán qióng jīng mèng.

把红炉对拥。

bǎ hóng lú duì yōng.

怕清魄,不禁霜重。

pà qīng pò, bù jīn shuāng zhòng.

爱护殷勤,待长留作,道人香供。

ài hù yīn qín, dài zhǎng liú zuò, dào rén xiāng gōng.

尘暗古南州,风流远、谁寻故枝么凤。

chén àn gǔ nán zhōu, fēng liú yuǎn shuí xún gù zhī me fèng.

谩举目销凝,对愁云。

mán jǔ mù xiāo níng, duì chóu yún.

向霞扉月洞。

xiàng xiá fēi yuè dòng.

且嚼蕊、细开春瓮。

qiě jué ruǐ xì kāi chūn wèng.

这奇绝,好唤苍髯,与竹君来共。

zhè qí jué, hǎo huàn cāng rán, yǔ zhú jūn lái gòng.

qrCode
Series:14/Num:870/dur:0.012/lc:C