柳梢青

作者 周密

约略春痕。

yuē lüè chūn hén.

吹香新句,照影清尊。

chuī xiāng xīn jù, zhào yǐng qīng zūn.

洗尽时妆,效颦西子,不负东昏。

xǐ jǐn shí zhuāng, xiào pín xī zǐ, bù fù dōng hūn.

金沙旧事休论。

jīn shā jiù shì xiū lùn.

尽消得、东风返魂。

jǐn xiāo de dōng fēng fǎn hún.

一段真情,风前孤驿,雪後前村。

yī duàn zhēn qíng, fēng qián gū yì, xuě hòu qián cūn.

qrCode
Series:17/Num:752/dur:0.069/lc:B