木兰花慢

作者 冯伟寿

酒醒人世换,碧桃靓、海山春。

jiǔ xǐng rén shì huàn, bì táo jìng hǎi shān chūn.

任青鸟沈沈,紫鳞杳杳,有玉林人。

rèn qīng niǎo shěn shěn, zǐ lín yǎo yǎo, yǒu yù lín rén.

宫袍掉头未爱,爱荷衣、不染市朝尘。

gōng páo diào tóu wèi ài, ài hé yī bù rǎn shì cháo chén.

仙样蓬莱翰墨,云间鸾凤精神。

xiān yàng péng lái hàn mò, yún jiān luán fèng jīng shén.

笑呼银汉入金鲸。

xiào hū yín hàn rù jīn jīng.

琼苑自由身。

qióng yuàn zì yóu shēn.

羡咳唾成章,香薰花雾,音和韵钧。

xiàn hāi tuò chéng zhāng, xiāng xūn huā wù, yīn hé yùn jūn.

六丁夜来捧去,便天人、也自叹尖新。

liù dīng yè lái pěng qù, biàn tiān rén yě zì tàn jiān xīn.

那得金笺飞洒,浩歌飞步苍。

nà de jīn jiān fēi sǎ, hào gē fēi bù cāng.

qrCode
Series:16/Num:501/dur:0.0165/lc:B