西江月

作者 李之仪

醉透香浓斗帐,灯深月浅回廊。

zuì tòu xiāng nóng dòu zhàng, dēng shēn yuè qiǎn huí láng.

当时背面两伥伥。

dāng shí bèi miàn liǎng chāng chāng.

何况临风怀想。

hé kuàng lín fēng huái xiǎng.

舞柳经春祗瘦,游丝到地能长。

wǔ liǔ jīng chūn zhī shòu, yóu sī dào dì néng zhǎng.

鸳鸯半调已无肠。

yuān yāng bàn diào yǐ wú cháng.

忍把么弦再上。

rěn bǎ me xián zài shàng.