满庭芳

作者 去非

龙角辉春,蛾春惊晓,梦阑金翠屏开。

lóng jiǎo huī chūn, é chūn jīng xiǎo, mèng lán jīn cuì píng kāi.

异芬薰室,风送蕊仙来。

yì fēn xūn shì, fēng sòng ruǐ xiān lái.

玉女擎香沐浴,人间世、洗彻凡埃。

yù nǚ qíng xiāng mù yù, rén jiān shì xǐ chè fán āi.

梅开後,留花酝染,清味俗难猜。

méi kāi hòu, liú huā yùn rǎn, qīng wèi sú nán cāi.

东君,尤雅爱,传香芳畹,香发庭陔。

dōng jūn, yóu yǎ ài, chuán xiāng fāng wǎn, xiāng fā tíng gāi.

宁馨满尊前,喜奏瑶台。

níng xīn mǎn zūn qián, xǐ zòu yáo tái.

便好纽为佩王,瀛洲路、同赏蓬莱。

biàn hǎo niǔ wèi pèi wáng, yíng zhōu lù tóng shǎng péng lái.

蟠桃宴,从今曼倩,三骋奇材。

pán táo yàn, cóng jīn màn qiàn, sān chěng qí cái.

qrCode
Series:21/Num:41/dur:0.1783/lc:D