减字木兰花

作者 韦骧

金貂贳酒。

jīn diāo shì jiǔ.

乐事可为须趁手。

lè shì kě wèi xū chèn shǒu.

且醉青春。

qiě zuì qīng chūn.

白发何曾饶贵人。

bái fà hé céng ráo guì rén.

凤笙鼍鼓。

fèng shēng tuó gǔ.

况是桃花落红雨。

kuàng shì táo huā luò hóng yǔ.

莫诉觥筹。

mò sù gōng chóu.

炊熟黄粱一梦休。

chuī shú huáng liáng yī mèng xiū.