亭前柳

作者 朱雍

拜月南楼上,面婵娟、恰对新妆。

bài yuè nán lóu shàng, miàn chán juān qià duì xīn zhuāng.

谁凭阑干处,笛声长。

shuí píng lán gān chù, dí shēng zhǎng.

追往事,遍凄凉。

zhuī wǎng shì, biàn qī liáng.

看素质、临风消瘦尽,粉痕轻、依旧真香。

kàn sù zhì lín fēng xiāo shòu jǐn, fěn hén qīng yī jiù zhēn xiāng.

潇洒春尘境,过横塘。

xiāo sǎ chūn chén jìng, guò héng táng.

度清影,在回廊。

dù qīng yǐng, zài huí láng.

qrCode
Series:9/Num:496/dur:0.0097/lc:B