江神子・江城子

作者 张舜民

七朝文物旧江山。

qī cháo wén wù jiù jiāng shān.

水如天。

shuǐ rú tiān.

莫凭栏。

mò píng lán.

千古斜阳,无处问长安。

qiān gǔ xié yáng, wú chǔ wèn cháng ān.

更隔秦淮闻旧曲,秋已半,夜将阑。

gèng gé qín huái wén jiù qū, qiū yǐ bàn, yè jiāng lán.

争教潘鬓不生斑。

zhēng jiào pān bìn bù shēng bān.

敛芳颜。

liǎn fāng yán.

抹么弦。

mǒ me xián.

须记琵琶,子细说因缘。

xū jì pí pá, zǐ xì shuō yīn yuán.

待得鸾胶肠已断,重别日,是何年。

dài de luán jiāo cháng yǐ duàn, zhòng bié rì, shì hé nián.