诉衷情

作者 贺铸

半销檀粉睡痕新。

bàn xiāo tán fěn shuì hén xīn.

背镜照樱唇。

bèi jìng zhào yīng chún.

临风再歌团扇,深意属何人。

lín fēng zài gē tuán shàn, shēn yì shǔ hé rén.

轻调笑,浅凝颦。

qīng tiáo xiào, qiǎn níng pín.

认情亲。

rèn qíng qīn.

最难堪酒,似不胜情,依样伤春。

zuì nán kān jiǔ, shì bù shèng qíng, yī yàng shāng chūn.

qrCode
Series:4/Num:86/dur:0.0121/lc:D