南歌子

作者 陈克

献鲤荣今日,凭熊瑞此邦。

xiàn lǐ róng jīn rì, píng xióng ruì cǐ bāng.

年年寿酒乐城隍。

nián nián shòu jiǔ lè chéng huáng.

共道使君椿树、似甘棠。

gòng dào shǐ jūn chūn shù shì gān táng.

歌舞重城晓,从容燕席凉。

gē wǔ zhòng chéng xiǎo, cóng róng yàn xí liáng.

不须苏合与都梁。

bù xū sū hé yǔ dōu liáng.

风外荷花无数、是炉香。

fēng wài hé huā wú shù shì lú xiāng.

qrCode
Series:5/Num:590/dur:0.0078/lc:A