南歌子

作者 赵长卿

春色烘衣暖,宫梅破鼻香。

chūn sè hōng yī nuǎn, gōng méi pò bí xiāng.

尽驱和气入兰堂。

jǐn qū hé qì rù lán táng.

又是轻云微雨、下巫阳。

yòu shì qīng yún wēi yǔ xià wū yáng.

酒带欢情重,醺醺气味长。

jiǔ dài huān qíng zhòng, xūn xūn qì wèi zhǎng.

晚来拂拭略梳妆。

wǎn lái fú shì lüè shū zhuāng.

笑指一钩新月、上迥廊。

xiào zhǐ yī gōu xīn yuè shàng jiǒng láng.

qrCode
Series:10/Num:658/dur:0.1405/lc:C